คู่มือกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา


ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับเต็ม)
2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน