ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ กองพัฒนานักศึกษา


ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษา
2 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด