CMRU HAPPY LIFE CENTER (CMRU HLC)
ปรึกษาปัญหาการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่ปรึกษาและให้คำแนะแนว

ชื่อ - นามสกุล: ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช
ตำแหน่ง: รองอธิการบดี
โทรศัพท์: 053 - 885430
ขอรับคำปรึกษา

ชื่อ - นามสกุล: นายศรันย์ สฤษฎิพันธาวาทย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885432

ชื่อ - นามสกุล: นายวีรภัทร์ หาญสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885699


ชื่อ - นามสกุล: นางจำเนียร์ แก้ววงศ์แสง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885697