ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

นายสยาม กันหาลิลา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา