ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช
รองอธิการบดี

นายสยาม กันหาลิลา
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา