บุคลากรกองพัฒนานักศึกษางานบริหารทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวบุดดี วงค์หาริมาตย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885430

ชื่อ - นามสกุล: นางจำเนียร แก้ววงศ์แสง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885697

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวฐิตารีย์ บูรณะธนะสิทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885695
งานบริการนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล: นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885441

ชื่อ - นามสกุล: นายวัสสพล ฝั้นกาศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885433

ชื่อ - นามสกุล: นางศิริพรรษา อินทุฤทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885430

ชื่อ - นามสกุล: นายนิติพงษ์ บุญมา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885434

ชื่อ - นามสกุล: นายสถิตย์ แก้ววงศ์แสง
ตำแหน่ง: พนักงานประจำหอพักชาย
หมายเลขโทรศัพท์: -

ชื่อ - นามสกุล: นางสาววันทนีย์ วงศ์ออมทรัพย์
ตำแหน่ง: พนักงานประจำหอพักหญิง
หมายเลขโทรศัพท์: -

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวจันทร์จิรา คำภีระ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำหอพักหญิง
หมายเลขโทรศัพท์: -

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา
ตำแหน่ง: พนักงานประจำหอพักหญิง
หมายเลขโทรศัพท์: -

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อ - นามสกุล: นายคมสันต์ บังคมเนตร
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885436

ชื่อ - นามสกุล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885443

ชื่อ - นามสกุล: นายอำพล เจริญสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885438