บุคลากรกองพัฒนานักศึกษางานบริหารทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวบุดดี วงค์หาริมาตย์
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885430

ชื่อ - นามสกุล: นายวีรภัทร์ หาญสุข
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885699

ชื่อ - นามสกุล: นางจำเนียร แก้ววงศ์แสง
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885697

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวฐิตารีย์ บูรณะธนะสิทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885695
งานบริการนักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล: นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ตำแหน่ง: หัวหน้างานบริการนักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885441

ชื่อ - นามสกุล: นางสาวธันยนันท์ ยาประเสริฐ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885696

ชื่อ - นามสกุล: นายวัสสพล ฝั้นกาศ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885433

ชื่อ - นามสกุล: นางศิริพรรษา อินทุฤทธิ์
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885430

ชื่อ - นามสกุล: นายนิติพงษ์ บุญมา
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885434
งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อ - นามสกุล: นายคมสันต์ บังคมเนตร
ตำแหน่ง: หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885436

ชื่อ - นามสกุล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885443

ชื่อ - นามสกุล: นายพีรพงศ์ ขอดแก้ว
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์: 053 - 885438