กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
ลูกพระพิฆเนศวรราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปี 2562

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมลูกพระพิฆเนศวรราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมลูกพระพิฆเนศวรราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากว่า 7,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมลูกพระพิฆเนศวรราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการทำกิจกรรมรับเข็มตราพระราชลัญจกรครั้งแรกที่จัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานนามราชภัฏ และตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจ และความศรัทธาในคุณค่าแห่งความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี การช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรม ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย อาทิ คณะ วิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา กองอาคารสถานที่ กองกลาง ศูนย์แม่ริม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ริม , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ , โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ , ผู้นำชุมชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม >>>คลิกที่นี่<<<