เวลาปัจจุบัน |
02:46:11
แนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2567
หมายเลข :

01


ชื่อ - นามสกุล :
นายเทิดศักดิ์ เจริญเจ้าสกุล
ชั้นปี :
ชั้นปี 2
สาขาวิชา :
เกษตรศาสตร์
คณะ :
ครุศาสตร์
นโยบาย
หมายเลข :

02


ชื่อ - นามสกุล :
นายธนพล โชครวย
ชั้นปี :
ชั้นปี 2
สาขาวิชา :
คณิตศาสตร์
คณะ :
ครุศาสตร์
นโยบาย
หมายเลข :

03


ชื่อ - นามสกุล :
นายภาสกร จอมกาศ
ชั้นปี :
ชั้นปี 2
สาขาวิชา :
ภาษาไทย
คณะ :
ครุศาสตร์
นโยบาย
ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้ง