ระบบลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพ

* ไฟล์รูปที่นักศึกษาต้องเตรียมคือ
1. ลายเซ็น
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ

** คำแนะนำ
1. แนะนำให้ดำเนินการผ่านคอมพิวเตอร์ โดยใช้เบราเซอร์ Google Chrome หรือ Microsoft Edge เพื่อป้องกันข้อมูลเสียหาย (เนื่องจากมีมือถือบางรุ่นไม่รองรับระบบ)
2. ขนาดรูปที่จะอัพโหลดขึ้นระบบต้องไม่เกิน 2MB.
3. เมื่อนักศึกษาตรวงสอบรายชื่อแล้วได้รับข้อความแจ้งเตือน "ข้อมูลการลงทะเบียนไม่ครบ" ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูล โดยการกดปุ่ม "แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน"