ตรวจสอบสถานะการยื่นผ่อนผันทหาร ประจำปี 2564

ตรวจสอบสถานะการยื่นผ่อนผันทหาร