ระบบลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปเรียน ณ ศูนย์แม่ริม (จากศูนย์เวียงบัว ไปศูนย์แม่ริม)

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน


* หากนักศึกษาไม่ทราบหมู่เรียน ให้เว้นว่างไว้ *