ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา นายพงษ์เทพ เปี่ยมคง