ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566???? ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ วิทยาลัย ????
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566