ประวัติความเป็นมา

          กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยใช้ชื่อว่า ฝ่ายกิจการนักศึกษา มีหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาควบคุมดูแลและรับผิดชอบ ทั้งนี้ตำแหน่งหัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษา สำนักงานสถาบันราชภัฏเป็นผู้แต่งตั้งขึ้นโดยการเสนอแนะของอธิการบดี (ตำแหน่งสมัยนั้น) สำหรับรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานั้น ทำหน้าที่ในเชิงนโยบาย คือ รับผิดชอบให้คำแนะนำ กำหนดนโยบายซึ่งรับมาจาก อธิการบดี - สมาสถาบันหรือจากสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) ให้หัวหน้าสำนักกิจการนักศึกษาปฏิบัติให้ถูกต้องมีคุณภาพและสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับต่าง ๆ
          ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการในสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2542 กำหนดให้มีผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา โดยมีเจตนาให้งานส่วนนี้มีสภาพใหญ่ขึ้นและผู้อำนวยการก็มีภาระหน้าที่รับผิดชอบและอำนาจกว้างขวางขึ้นอย่างชัดเจน ทำหน้าที่ควบคุมดูแล มีอำนาจกำหนดแนวปฏิบัติ นโยบายและตัดสินใจบางระดับที่ระบุไว้ในระเบียบข้อบังคับ ทั้งนี้คอยประสาน อำนวยความสะดวกให้กิจการนักศึกษาเป็นไปอย่างราบรื่นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ
          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอันมีผลให้สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏและมีเสรีภาพเป็นนิติบุคคลโดยสมบูรณ์ และในวันที่ 14 มิถุนายน 2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นที่เรียบร้อย ทำให้สำนักกิจการนักศึกษา เปลี่ยนสภาพเป็นกองพัฒนานักศึกษาตามการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย