วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรที่พัฒนางานด้านกิจกรรมและบริการนักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพ"

ปรัชญา

"มุ่งมั่นบริการด้วยไมตรี เสริมสร้างคนดีสู่สังคม"

พันธกิจ

1. พัฒนารูปแบบและระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เหมาะสม เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม

2. จัดโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

3. จัดบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า

4. จัดสวัสดิการและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา

5. สร้างเครือข่ายองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ