เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ (บก.2)
  2 แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บก.3)
  3 แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์โครงการหรือกิจกรรม (บก.4)
  4 แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม(กรณีหน่วยกิจกรรมไม่ขึ้นในระบบ)
  5 แบบฟอร์มกิจกรรมกวดดาวเดือน ระดับมหาลัย Smart CMRU
  6 แบบฟอร์มกิจกรรมกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์
  7 แบบฟอร์มกิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ
  8 แบบฟอร์มกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  9 แบบฟอร์มกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
  10 แบบฟอร์มกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็มผูกเนคไท
  11 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรม CMRU Got Talent และ Smart CMRU
  12 แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม CMRU บอกรักพ่อ และ CMRU บอกรักแม่
  13 แบบฟอร์มกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
  14 แบบฟอร์มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอโอนย้ายหน่วยกิจกรรม
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มขอเบิก วัสดุ/ครุภัณฑ์
  2 แบบฟอร์มใบเสนอราคา
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา PDF
  2 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนพัฒนานักศึกษา DOCX
  3 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
  4 ใบสำคัญรับเงิน
  5 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  6 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  7 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับนักศึกษา)
  8 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
  9 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีเดินทางไปราชการ)
  10 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน / นักศึกษา
  11 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร PDF
  12 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร DOCX
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 ใบสมัครนักศึกษาจ้างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  2 ใบภาระงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  3 ใบแทนใบสำคัญรับเงิน-จ้างงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  4 ใบลงเวลานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์ม กยศ.204
  2 แบบฟอร์ม กยศ.108
  3 หนังสือรับรองการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  4 หนังสือรับรองการไม่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 หนังสือลางานบัณฑิต
  2 แบบฟอร์มขอใช้ห้องประชุมเวียงพิงค์ กองพัฒนานักศึกษา
  3 แบบฟอร์มคำร้องขอลาออกหอพักและขอคืนเงินค่าประกัน 2566
  4 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติ
  5 ประกาศการรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ภาคปกติ 2567
  6 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ 2567
  7 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา 2567