เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มใบลงชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการ (บก.2)
  2 แบบฟอร์มใบรับรองการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (บก.3)
  3 แบบฟอร์มการขอเทียบค่าประสบการณ์โครงการหรือกิจกรรม (บก.4)
  4 แบบฟอร์มแสดงหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรม(กรณีหน่วยกิจกรรมไม่ขึ้นในระบบ)
  5 แบบฟอร์มกิจกรรมกวดดาวเดือน ระดับมหาลัย Smart CMRU
  6 แบบฟอร์มกิจกรรมกีฬาประเพณีลูกพระพิฆเนศวรเกมส์
  7 แบบฟอร์มกิจกรรมพิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ
  8 แบบฟอร์มกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
  9 แบบฟอร์มกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม
  10 แบบฟอร์มกิจกรรมเดินขึ้นดอย รับเข็มผูกเนคไท
  11 แบบฟอร์มทดแทนกิจกรรม CMRU Got Talent และ Smart CMRU
  12 แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม CMRU บอกรักพ่อ และ CMRU บอกรักแม่
  13 แบบฟอร์มกิจกรรมอัญเชิญตราพระราชลัญจกร
  14 แบบฟอร์มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  15 แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอโอนย้ายหน่วยกิจกรรม
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มขอเบิก วัสดุ/ครุภัณฑ์
  2 แบบฟอร์มขอเบิกกระเป๋ายา
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน
  2 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร
  3 ใบสำคัญรับเงิน
  4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
  5 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
  6 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับนักศึกษา)
  7 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหารหรืออาหารว่าง (สำหรับอาจารย์และบุคลากร)
  8 ใบแทนใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร (กรณีเดินทางไปราชการ)
  9 แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอุบัติเหตุนักเรียน / นักศึกษา
  10 แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน กองทุนดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 ใบสมัครนักศึกษาจ้างงาน
  2 ใบภาระงานนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
  3 ใบแทนใบสำคัญรับเงิน-จ้างงาน
  4 ใบลงเวลานักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบฟอร์ม กยศ.204
  2 แบบฟอร์ม กยศ.108
  3 หนังสือรับรองการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
  4 หนังสือรับรองการไม่กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ.
 • ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
  1 แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (PDF)
  2 แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (DOCX)
  3 แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองความประพฤติ