บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุดดี วงค์หาริมาตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ : 053 - 885440

นายเจตพล มณีวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : -

นางสาวฐิตารีย์ บูรณะธนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ : 053 - 885695


งานบริการนักศึกษา

นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการนักศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885441

นายวัสสพล ฝั้นกาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885433

นางศิริพรรษา อินทุฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885430

นายนิติพงษ์ บุญมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885434

นางสาวชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นายพรมกนก ศรีเพ็ชรวรรณดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นายชูชาติ เรืองเดช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นางธัญญลักษณ์ มาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นางสมัย คติงตน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นางสาวปัญญาพร สุวรรณทา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นางสุภาวดี ประสิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นางสาวนพภัสสร เฟื้อนใหล
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นายณัฏฐ์ณธรณ์ ศิริอุดม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นายชนะพล หลักคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา
ติดต่อ : -

นางสาวชุติญา พระเจริญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ติดต่อ : -

นางสาวอรินทร์ภัสร์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ติดต่อ : -


งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายคมสันต์ บังคมเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
ติดต่อ : 053 - 885436

นายธวัชชัย สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885443

นายอำพล เจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885438