บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

งานบริหารทั่วไป

นางสาวบุดดี วงค์หาริมาตย์
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
ติดต่อ : 053 - 885440

นายเจตพล มณีวรรณ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : -

นางมาลัย ชัยวงศ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
ติดต่อ : -


งานบริการนักศึกษา

นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการนักศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885441

นายวัสสพล ฝั้นกาศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885433

นางศิริพรรษา อินทุฤทธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885430

นายนิติพงษ์ บุญมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885434

นายคำแสน สองแดน
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ติดต่อ : -

นายสถิตย์ แก้ววงศ์แสง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : -

นางปรารถนา อิ้วมณี
ตำแหน่ง : นักจิตวิทยา
ติดต่อ : -


งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

นายคมสันต์ บังคมเนตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาฯ
ติดต่อ : 053 - 885436

นายธวัชชัย สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885443

นายอำพล เจริญสุข
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ติดต่อ : 053 - 885438


งานบริการส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาพิการ

นางสาวชวัลณัฏฐ์ วงศ์เจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นายพรมกนก ศรีเพ็ชรวรรณดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นายชูชาติ เรืองเดช
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560

นางธัญญลักษณ์ มาดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาพิเศษ
ติดต่อ : 053 - 885560


งานหอพักนักศึกษา

นางสุภาวดี ประสิงห์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นายณัฏฐ์ณธรณ์ ศิริอุดม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นายชนะพล หลักคง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นางสาวอรณิชา ใจดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นางสาวรำพึง ไทยเหนือ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นายทวีศักดิ์ อุ่นบ้าน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับผิดชอบงานหอพักนักศึกษา)
ติดต่อ : -

นายนพดล เมืองดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่าง
ติดต่อ : -


งานสุขภาพและอนามัย

นางสาวนันทิยา เรือนกองเงิน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ติดต่อ : -

นางสาวอรินทร์ภัสร์ ศรีบุญเรือง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาล
ติดต่อ : -