คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหักับนักศึกษาสายครู คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
 • ลำดับ หน่วยงาน ดาวน์โหลด
  1 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับเต็ม)
  2 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะครุศาสตร์
  3 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  4 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  5 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
  6 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  7 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
  8 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน