ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / พรบ. และ กฎหมาย กองพัฒนานักศึกษา

 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ประกาศ กำหนดอัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากบัญฑิตผู้สำเจ็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564
  2 ประกาศ ให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  3 ประกาศแนวปฏิบัตินักศึกษาครูรักษ์ถิ่น
  4 ประกาศแนวปฏิบัตินักศึกษาหอพัก
  5 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อรับทุนของนายพงษ์เทพ เปี่ยมคง
  6 ประกาศ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการกีฬาและออกกำลังกาย
  7 ประกาศ กำหนดให้นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ชุดพื้นเมือง หรือ ชุดชาติพันธุ์
  8 ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  9 ประกาศ ระเบียบหอพักนักศึกษา พ.ศ.2561
  10 ประกาศ จัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  11 ประกาศ นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ
  12 ประกาศ มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่
  13 ประกาศ การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
  14 ประกาศ รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  15 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
  16 ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
  2 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ข้อบังคับ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย พ.ศ.2554
  2 ข้อบังคับ วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
  3 ข้อบังคับ กิจกรรมนักศึกษา
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547