ประกาศ / ระเบียบ / ข้อบังคับ / พรบ. และ กฎหมาย กองพัฒนานักศึกษา

 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมหอพัก
  2 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ สำหรับรับสมัคร นายกองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
  3 ประกาศ รับสมัครสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
  4 ประกาศ การรับสมัครและเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
  5 ประกาศ มาตรการในการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานที่
  6 ประกาศ นโยบายคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด "เขตสูบบุหรี่" เป็นการเฉพาะ
  7 ประกาศ จัดตั้งชมรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
  8 ประกาศ ระเบียบหอพักนักศึกษา พ.ศ.2561
  9 ประกาศ การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  10 ประกาศ กำหนดให้นักศึกษา แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ชุดพื้นเมือง หรือ ชุดชาติพันธุ์
  11 ประกาศ ส่งเสริม สนับสนุน การใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการกีฬาและออกกำลังกาย
  12 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ เพื่อรับทุนของนายพงษ์เทพ เปี่ยมคง
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ระเบียบการแต่งกายนักศึกษา
  2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2565
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 ข้อบังคับ กิจกรรมนักศึกษา
  2 ข้อบังคับ วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา
  3 ข้อบังคับ เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกาย พ.ศ.2554
 • ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
  1 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547