รายงานความพึงพอใจ

 • ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
  1 สรุปแบบประเมินการให้บริการการแนะนำแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา
  2 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานทุนการศึกษา
  3 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานบริการนักศึกษา
  4 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานประกันอุบัติเหตุ
  5 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานหอพักนักศึกษา
  6 สรุปแบบประเมินการให้บริการนศ.พิการ
  7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-งานพัฒนานักศึกษา
  8 สรุปแบประเมินการให้บริการของงาน-กยศ.
 • ลำดับ หัวข้อ รายละเอียด
  1 สรุปแบบประเมินการให้บริการการแนะนำแหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลา
  2 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานทุนการศึกษา
  3 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานบริการนักศึกษา
  4 สรุปแบบประเมินการให้บริการงานประกันอุบัติเหตุ
  5 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการนศ.พิการ
  6 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ-งานพัฒนานักศึกษา
  7 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจงานหอพักนักศึกษา
  8 สรุปแบประเมินการให้บริการของงาน-กยศ.