ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี
เบอร์โทรติดต่อ : 0612674455

นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
เบอร์โทรติดต่อ : 0623104914