ผู้บริหารกองพัฒนานักศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี
รองอธิการบดี

นางธัญวรรณ์ ศรีเดชะกุล
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา