ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชภัฏเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋แต่งหย้องคัวเมือง และชุดกลุ่มชาติพันธุ์

"ราชภัฏเชียงใหม่ ฮ่วมใจ๋แต่งหย้องคัวเมือง และชุดกลุ่มชาติพันธุ์" ตลอดเดือนเมษายน 2566 ???? มาแต่งชุดเมืองกั๋นเน้อเจ้า...