ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษา