ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566