ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 21 "การพัฒนา : การปรับตัว : ความยั่งยืน" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566


โดยนายรัฐคม ดีบู่ เข้าร่วมการประกวด Young Talk หัวข้อ "บัณฑิตไทยไม่ใช้ความรุนแรง" ได้รางวัลระดับดีมาก


และนางสาวณัฐวรา ศิริปัญญา นางสาวธัญญารัตน์ สุขแสวง นางสาวชนิกา มะเทวิน นางสาวนนท์ธิชา คำมะณี เข้าร่วมประกวดการจัดทำ Mind Mapping แบบทีม ได้รับรางวัลระดับดีเด่น

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2567