ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษา นายพงษ์เทพ เปี่ยมคง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เพื่อรับทุนการศึกษา นายพงษ์เทพ  เปี่ยมคง  มอบทุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ๆ ละไม่เกิน 7,000 บาท

คุณสมบัติเบื้องต้น

1.เป็นนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ ทุกชั้นปี

2.มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์

3.มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

รับสมัครและส่งเอกสารได้ ตั้งแต่ วันที่ 1 -31 มีนาคม 2566

ส่งได้ด้วยตนเอง ณ ห้องกองพัฒนานักศึกษา อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติ และใบสมัครขอรับทุน สามารถดาวโหลดได้ที่ปุ่ม Download ด้านล่าง