ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา สำหรับผู้กู้ยืม รายใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกคณะ / วิทยาลัย