กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

นักศึกษา มร.ชม. รับมอบทุนการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย