กิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษา เรื่อง ความรู้และทักษะการปรับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 กองพัฒนานักศึกษา โดยงานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้จัดโครงการอบรมให้แก่นักศึกษา เรื่อง ความรู้และทักษะการปรับคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยากรโดย อาจารย์ณภัค อุทัยมณีรัตนด์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 4 อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม ทั้งในรูปแบบ On-site และOn-line กว่า 200 คน


คลังรูปภาพ