ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา นายพงษ์เทพ เปี่ยมคง